Bybanen til Åsane

Bydel: Åsane

 • Type: Bymiljø, Gang og sykkelveg, Kollektiv, Trafikksikkerhet, Veg
 • Status: Planleggingsfasen
 • Ferdig: 2031

Bybanen skal være hovedstammen i kollektivsystemet i Bergen og gi kvalitet og konkurransekraft til byens kollektivtilbud. Utbygging av Bybanen til Åsane hadde planoppstart primo 2018. 

Byrådet i Bergen har i møte 09.05.2018 (sak 1111-18) vedtatt oppstart av reguleringsplanarbeid for:

 • Bybanen fra sentrum til Åsane
 • Forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg
 • Hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane

Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er 12,5 km lang og har 13 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 14 km lang. Forlengelsen av Fløyfjellstunnelen er ca 2,5 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,3 km.

Traséen for Bybanen i sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016 (sak 88/16), og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018 (sak 19/18). I reguleringsplanarbeidet som pågår, vil trasé og holdeplasser bli detaljert og endelig plassert. 

Tunnelutredning

Byrådet vedtok 12. mars 2020 å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning mellom sentrum og Sandviken, og høringsfristen var 27. juni. Les egen sak her

Se også bystyresak fra 28.05.2020.

Seks reguleringsplaner

Planarbeidet er delt inn i seks reguleringsplaner. Trasé for hovedsykkelruten er skilt ut som egen reguleringsplan på strekningen Bradbenken-Munkebotstunnelen. På resten av strekningen inngår hovedsykkelruten i reguleringsplanene for delstrekningene.

 • Delstrekning 1, Kaigaten-Sandbrogaten. Arealplan-ID 65800000, detaljreguleringsplan. Saksnr. 201807496
 • Delstrekning 2, Sandbrogaten-Eidsvågtunnelen. Arealplan-ID 65810000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807497
 • Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen-Tertneskrysset. Arealplan-ID 65820000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807500.
 • Delstrekning 4, Tertneskrysset-Vågsbotn. Arealplan-ID 65830000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807501
 • Fløyfjellstunnelen, forlengelse til Eidsvåg. Arealplan-ID 65840000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807502
 • Hovedsykkelrute Bradbenken-Munkebotstunnelen. Arealplan-ID 65790000, detaljreguleringsplan. Saksnr. 201807494


Dokumentene om oppstart av planarbeidet er tilgjengelige for nedlastning i menyen øverst til høyre. 

Planprosess og fremdrift

 

Det er gjennomført konsekvensutredning og tilleggsutredninger for hele strekningen. Link til dokumentene ligger i menyen øverst til høyre.

Melding om oppstart av planarbeid ble sendt i mai 2018, med frist for innspill 3. juli 2018.  Fire informasjonsmøter og to åpne kontordager ble avholdt i høringsperioden. Bergen kommune oppsummerer og behandler merknader til oppstart som en del av planarbeidet.

Reguleringsplanene samordnes i en felles planprosess. Fremtidige muligheter for din medvirkning i planprosessen er:

 • Når kommunen utarbeider planforslag i perioden 2019-2021 vil det være kontakt og undervegsmøter med berørte parter og grunneiere etter behov.
 • Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 2022, varsles alle berørte grunneiere og naboer med brev. Kommunen arrangerer offentlige informasjonsmøter og du kan sende inn merknad til planforslaget.
 • Når reguleringsplan vedtas varsles alle berørte grunneiere og naboer med brev, og du kan sende inn klage på vedtaket.