Møte i politisk styringsgruppe for Miljøløftet

Politisk styringsgruppe for Miljøløftet har sitt årlege møte fredag 26. januar. I dette møtet er politisk leiing i Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet representert, i tillegg til medlemmene i styringsgruppa for Miljøløftet. Følg møtet digitalt her.

Møtet blir halde i Vestlandshuset. Det blir også strøyma digitalt her. Dagsorden for møtet, sjå nederst.  

Forslag til dagsorden

1. Innleiing ved departementa.
2. Kort om historikk og resultat i byvekstavtalen. 
3. Orientering om handlingsprogram for 2024-2027 og vidare arbeid med nytt handlingsprogram for 2025-2028. 
4.Innspel frå dei lokale partane:
a. Oppfølging av tilleggsavtale til byvekstavtalen. Vestland fylkeskommune gir status for arbeidet med Bybanens byggetrinn 5.
b. Føreseieleg statleg finansiering.
c. Rammevilkår for eksisterande avtalar ved ev. utviding av byvekstavtaleordninga til fleire byar.
d. Kollektivutfordringa. Behov for å styrke kollektivtilbodet. Finansiering.
5. Vegen vidare.
6. Eventuelt/diskusjon.

Styringsgruppemøtet i Bypakke Bergen som etter planen skulle bli halde digitalt 26. januar kl. 10, blir utsett til styringsgruppemøtet i Miljøløftet 21. februar.