Tunnelalternativ og oppdatert dagalternativ i sentrum, 2021

Byrådet vedtok i mars 2020 at det skulle bestilles en utredning for tunnelløsning for Bybanen i Bergen sentrum. Oppgaven var å finne det beste tunnelalternativet og sammenligne dette med den vedtatte dagløsningen.

Bybanen er hovedstammen i kollektivsystemet, den skal gi konkurransekraft til byens kollektivtransport og bygge opp under mål for byutviklingen. Dag- og tunnelalternativet er vurdert og sammenlignet opp mot Bybanens målsetting, virkninger for omgivelsene, gjennomføring og kostnader. Sentralt i vurderingene står virkninger for kulturminner og kulturmiljø, risiko for grunnvannssenking og setningsskader, samt skade på arkeologiske kulturlag.

Utvikling av tunnelalternativet

Første del av tunnelutredningen handlet om å finne det beste tunnelalternativet. Utgangspunktet var to alternativer fra konsekvensutredningene i 2013 og innspill ved varsel om utvidet plangrense i 2020. Det ble gjennomført et omfattende arbeid med utvikling og vurdering av alternativer. Det beste tunnelalternativet sammenlignes med dagalternativet som ble vedtatt i bystyret i 2016. Dagalternativet er oppdatert som en oppfølging av anbefalinger fra den foreløpige Konsekvensutredning for Verdensarvstedet (KUVA) for Bryggen fra oktober 2020. Det fremlegges forslag til utforming og plassering av nye kjøreledningsmaster kombinert med belysning, og det er jobbet videre med belegg og utforming av arealet mellom Bryggen og Vågen.

Konsekvensutredning for Verdensarven

Av hensyn til virkninger for kulturmiljø har Bergen kommune, ved Byantikvaren, igangsatt en «Heritage Impact Assessment» (HIA), som på norsk er oversatt til «Konsekvensutredning for verdensarv» (KUVA). Konsulent for arbeidet er Michael Kloos Planning and Heritage Consultancy fra Tyskland. Foreløpig KUVA-rapport «HIA Preliminary Report 2», datert 30.09.2021, vurderer både dag- og tunnelløsningen, og gir anbefalinger for videre bearbeiding av alternativene. Begge alternativene har potensielt store konflikter med verdensarvstedet Bryggen. Konsulenten oppsummerer slik (fagetatens oversettelse til norsk):

"Samlet sett er dagløsningen derfor vurdert som en tryggere løsning for verdensarven sett i lys av fremlagte tunnelalternativets store strukturelle påvirkninger. Imidlertid betraktes dagløsningen også å ha store negative virkninger og risiki, som må avbøtes i så stor grad som mulig før realisering av prosjektet."

Øverst: Dagalternativet Nederst: TunnelalternativØverst: dagalternativet, Nederst: tunnelalternativet

Sammenligning av tunnel- og dagalternativet 

Byliv:
Dagløsningen har en sentral holdeplass på Torget og det sikrer aktivitet i en svært viktig del av sentrum.  Holdeplassen i Sandbrogaten aktiviserer et område med nærhet til attraksjoner og binder det nærmere sammen med sentrumskjernen. Holdeplass i Allehelgens gate i tunnelalternativet vil kunne bidra til å aktivisere Vågsbunnen og Rådhuskvartalet. Underjordisk holdeplass i Øvregaten med lange gangtunneler ligger mindre sentralt og vil ikke på samme måte som dagalternativet aktivisere Torget, Bryggen og Dreggen.

Byromskvalitet:
Gatene og byrommene som blir berørt av bybaneprosjektet blir opprustet. Dette gjøres både for å tilpasse anleggene til omgivelsene og fordi omlegging av infrastruktur under bakken fører til at gatene graves opp. Rundt holdeplassene er det særlig fokus på oppgradering av omkringliggende byrom og viktige gangakser. I tunnelalternativet vil hovedsykkelrute med gangareal rustes opp, men omfanget av byromsopprustningen vil bli mindre.

Sykkel, vei og trafikk:
Både dag- og tunnelalternativet innebærer en betydelig omlegging av kjøremønsteret for biltrafikk i Bergen sentrum. For sykkel er dag- og tunnelalternativene relativt like siden det legges opp til gjennomgående sykkelfelt som følger de samme gateløpene i begge alternativene. Unntaket er over Torget der tunnelalternativet har sykkelfelt, mens dagalternativet legger opp til sykling i blandet trafikk sammen med noe biltrafikk. På sikt planlegges det for at Torget stenges for privatbiler og syklistene vil bruke kjørefeltet.

Fremdrift 

Fremdrift for dagløsningen: Planforslag legges på høring i 2022, planlagt vedtak av reguleringsplan vår 2023. Planlagt ferdigstillelse av Bybanen til Åsane i 2031. 

Fremdrift for tunnelløsningen: Planarbeidet forlenges og planforslag vil trolig legges på høring i 2024/25, vedtak av reguleringsplan i 2025/26. Byggetiden for en tunnelløsning er beregnet til 1 år mer enn dagløsningen. Det betyr at tidligst ferdigstillelse av Bybanen til Åsane vil være 2034/35.