Delstrekning 3 - Eidsvågtunnelen til Tertneskrysset

Bybanetraseen på delstrekning 3 er 3,6 km lang, hvorav omtrent 2,1 km er i tunnel. Traseen går fra Eidsvågtunnelen til Tertneskrysset med to bybanestopp: Eidsvåg og Tertneskrysset. I tillegg regulerer planforslaget omlegging av E39, hovedsykkelrute og gangforbindelser.

Eidsvåg uten fremtidig utbyggingBybaneholdeplass i Eidsvåg ligger på areal som brukes av dagens E39. Ny forlenget Fløyfjelltunnel kommer ut lengre øst i Eidsvåg.

Se dokumentene i vedtatt plan for DS3 her.

I Eidsvåg overtar Bybanen arealet som i dag brukes for sørgående løp for E39 gjennom Eidsvåg. Traseen går deretter videre nordover i tunnel fra Selvikveien, gjennom Glasskaråsen og kommer ut ved Storbotn, like sør for Griggastemma. Banen følger E39 langs Griggastemma, fram mot holdeplassen som er foreslått etablert sør for Tertneskrysset.

Eidsvåg holdeplass ligger sentralt i Eidsvåg, Det er foreslått nye gang- og sykkelforbindelser som knytter Eidsvåg bedre sammen og sikrer tilgjengelighet til holdeplassen. Holdeplassen Tertneskrysset betjener boligområder, idrettsanlegg og skole i omkringliggende områder.

Holdeplass ved Tertneskrysset etableres med gode gangforbindelser og nært bussholdeplassene.

Gang- og sykkeltilbudet består av gjennomgående sykkelveg med fortau og gode koblinger til nærområdene. Det blir enklere og tryggere å ferdes i området, både på korte og lange turer.

Hovedsykkelruten med en helt ny forbindelse gjennom Eidsvågtunnelen blir en stor forbedring fra dagens tilbud, som enten går rundt Eidsvågneset eller over Munkebotn. Ny situasjon gjør at syklister vil spare cirka ti minutter på strekningen mellom Handelshøyskolen og Eidsvåg. 

 


Fra Eidsvåg til Tertneskrysset går sykkelvegen med fortau langs Ervikveien.

Ny Fløyfjelltunnel med to hovedløp forlenges til Eidsvåg. Der E39 kommer ut av fjellet er det planlagt et miljølokk fram til Jordalsstemma. Dette reduserer barrierevirkningen av motorvegen. Store områder i Eidsvåg er satt av til byfortetting i Kommuneplanens arealdel (KPA). Miljølokket bidrar til at det kan etableres flere boliger og uteoppholdsarealer i området, og dermed følge opp intensjonen for byfortettingsområde i KPA.

Nordgående løp i Eidsvågtunnelen gjøres om til lokalveg med tovegstrafikk.

Holdeplass Eidsvåg m utbyggingEidsvåg holdeplass vist med mulig fremtidig utbygging i området.

Les mer og se dokumentene i planforslaget for DS3 og de andre delstrekningene her.

Les mer om