Bybanen til Åsane

Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i Bergen. Målet er å bidra til god byutvikling og gi en trygg og effektiv reise.

Arbeidet med reguleringsplan for bybane og hovedsykkelrute mellom sentrum og Åsane hadde oppstart i mai 2018, planarbeidet inkluderer forlenget Fløyfjelltunnel til Eidsvåg. Detaljplanleggingen av den vedtatte traséen for bybane og hovedsykkelrute mellom Kaigaten og Vågsbotn pågår for fullt, og forslaget skal legges frem til politisk behandling og høring høsten 2022.

Konsekvensutredning for verdensarven

Eksterne konsulenter er i gang med å vurdere hvilke konsekvenser Bybanen vil ha for verdensarvstedet Bryggen. Fase 1 av en KUVA-rapport (KonsekvensUtredning for VerdensArven) ble gjennomført for dagalternativet i forbindelse med skisserapporten 2020. 

Skisserapport 2020
Tunnelalternativ og oppdatert dagalternativ, 2021

Vedtatt trasé for bane og sykkel fra Eidsvåg til Tertneskrysset og ved kryssing av E39 i Åsane

I skissefasen av planarbeidet ble det gjennomført to tilleggsutredninger, kryssing av E39 i Åsane og ny løsning ved Griggastemma. Bergen bystyre behandlet tilleggsutredningene i møte januar 2021. Bystyret vedtok at banen skal krysse E39 i bro i Åsane og at tunnelløsning for Bybanen fra konsekvensutredningen 2013 skal ligge til grunn for det videre planarbeidet ved Griggastemma. Arbeidet med planforslag for bane og sykkel pågår, i tråd med vedtaket.

Møter med grunneiere langs traséen

Dialog med grunneiere langs den vedtatte traseen er vesentlig i planleggingsarbeidet. Plan- og bygningsetaten har så langt gjennomført flere hundre møter med beboere og næringsdrivende langs traséen mellom sentrum og Vågsbotn. Ved høring av planforslagene vil det også holdes offentlige informasjonsmøter. 

Anleggstunnel, rigg- og anleggsområde i Sandviken

Forlengelse av Fløyfjellstunnelen er en del av prosjektet for Bybanen til Åsane. For å komme raskt i gang med gjennomføringen, er man avhengig av å avklare hvor og hvordan steinmassene fra tunnelen skal fjernes.

Fagetaten utarbeider et eget planforslag for anleggstunnel, rigg- og anleggsområde for håndtering av steinmassene. I utgangspunktet er det Saltimport-tomten i Sandviken som peker seg ut som det beste alternativet hvor steinmassene kan fraktes ut via lektere/skip, andre alternativer er også utredet.

 

Bybanen til Åsane er et prosjekt i Miljøløftet, og det er Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune som har ansvaret for reguleringsplanleggingen. Norconsult og Asplan Viak er konsulenter i arbeidet. Miljøløftet er et samarbeid mellom stat, kommune og fylkeskommune.