Bybanen til Åsane

Revidert reguleringsplanforslag for Bybanen og hovedsykkelrute til Åsane og forlenget Fløyfjelltunnel ble levert fredag 31. mars 2023 til politisk 2. gangs behandling. Vedtak skal fattes av Bergen bystyre. Planforslaget var på høring høsten 2022. Det kom inn over 400 merknader, som er oppsummert og vurdert. Innspill, merknader og innsigelser har ført til justeringer av planforslaget.


Se presentasjon av planforslaget for Bybanen til Åsane med hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel, til politisk 2. gangsbehandling.

Hovedgrepene i planforslagene er de samme, men det er gjort justeringer etter innspill, merknader og innsigelser. Den største endringen er at det reguleres kun én publikumsinngang til den underjordiske holdeplassen ved Sandvikskirken. Det er gjort justeringer på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse på alle delstrekningene. En rekke utredninger er oppdatert. 

Fagnotatene utarbeidet av plan- og bygningsetaten oppsummerer hovedgrep og endringer i reviderte planforslag.

Planforslaget er delt inn i seks reguleringsplaner. I tillegg er det utarbeidet et planforslag for midlertidig anleggstunnel og bruk av "saltimporttomten" i Sandviken som rigg- og anleggsområde. Se sidemeny for de ulike delstrekningene.

Klikk i kartet for kort beskrivelse av holdeplassene og lenke til plankart og illustrasjonsplan:

Denne filmen ble laget til høringen høsten 2022. I det reviderte planforslaget er det gjort mindre justeringer som ikke er med i denne filmen. Blant annet er det kun en inngang til underjordisk stopp ved Sandvikskirken, inngang B utgår.