Bybanen til Åsane

Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i Bergen. Målet er å bidra til god byutvikling og gi en trygg og effektiv reise.

Arbeidet med reguleringsplan for bybane og hovedsykkelrute mellom sentrum og Åsane hadde oppstart i mai 2018. Planforslaget vil legges ut til offentlig ettersyn i 2022. Detaljplanleggingen av den vedtatte traséen for bybane og hovedsykkelrute mellom Kaigaten og Vågsbotn pågår for fullt, og forslaget skal legges frem til politisk behandling og høring i 2022.

Egen tunnelutredning for sentrum

Traséen for Bybanen i sentrum ble vedtatt av bystyret april 2016. I mars 2020 ble det gjort en politisk bestilling for en ny tunnelutredning i sentrum, som et fullverdig alternativ til dagløsningen langs Bryggen. Les mer om dette her.

Konsekvensutredning for verdensarven

Eksterne konsulenter er i gang med å vurdere hvilke konsekvenser Bybanen vil ha for verdensarvstedet Bryggen. Fase 1 av en KUVA-rapport (KonsekvensUtredning for VerdensArven) ble gjennomført for dagalternativet i forbindelse med skisserapporten 2020. Tilsvarende gjøres for tunnelalternativet. 

Skisserapport 2020
Tunnelalternativ og oppdatert dagalternativ, 2021

Anleggstunnel, rigg- og anleggsområde i Sandviken

Forlengelse av Fløyfjellstunnelen er en del av prosjektet for Bybanen til Åsane. For å komme raskt i gang med gjennomføringen, er man avhengig av å avklare hvor og hvordan steinmassene fra tunnelen skal fjernes.

Fagetaten utarbeider et eget planforslag for anleggstunnel, rigg- og anleggsområde for håndtering av steinmassene. I utgangspunktet er det Saltimport-tomten i Sandviken som peker seg ut som det beste alternativet hvor steinmassene kan fraktes ut via lektere/skip, men det utredes også andre alternativer. Dette planarbeidet gjøres tidlig i prosessen.

Vedtatt trasé for bane og sykkel fra Eidsvåg til Tertneskrysset og ved kryssing av E39 i Åsane

I skissefasen av planarbeidet ble det gjennomført to tilleggsutredninger, kryssing av E39 i Åsane og ny løsning ved Griggastemma. Bergen bystyre behandlet tilleggsutredningene i møte januar 2021. Bystyret vedtok at banen skal krysse E39 i bro i Åsane og at tunnelløsning for Bybanen fra konsekvensutredningen 2013 skal ligge til grunn for det videre planarbeidet ved Griggastemma. Arbeidet med planforslag for bane og sykkel pågår, i tråd med vedtaket.

Møter med grunneiere langs traséen

Dialog med grunneiere langs den vedtatte traseen er vesentlig i planleggingsarbeidet. Plan- og bygningsetaten har så langt gjennomført flere hundre møter med beboere og næringsdrivende langs traséen mellom sentrum og Vågsbotn.

I juni er det holdt et åpent informasjonsmøte om oppdatert løsning for bybane og sykkel på strekningen mellom Eidsvåg og Tertneskrysset. I forkant av dette har Plan- og bygningsetaten hatt møter med berørte grunneiere i området. Det er også gjennomført møter med grunneiere i forbindelse med den pågående tunnelutredningen i sentrum.

Bybanen til Åsane er et prosjekt i Miljøløftet, og det er Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune som har ansvaret for reguleringsplanleggingen. Norconsult og Asplan Viak er konsulenter i arbeidet. Miljøløftet er et samarbeid mellom stat, kommune og fylkeskommune.