Delstrekning 4 - Tertneskrysset til Vågsbotn

Delstrekning 4 har fem holdeplasser langs traséen som er 4,1 km lang. 2,6 km av banelinjen ligger i dagen og 1,5 km i tunnel. Holdeplassene er Åsane terminal, Åsane sentrum, Nyborg, Langarinden og Vågsbotn. Hovedsykkelruten i delstrekning 4 er regulert som 3,9 km sykkelveg. I tillegg kommer 1,1 km sykkelveg og sykkelfelt i Åsane sentrum.

Se dokumentene i vedtatt plan for DS4 her.

Bybanetraseen for denne delstrekningen starter rett nord for Tertneskrysset, i en tunnel som kommer ut på holdeplass Åsane terminal. Banetraseen fortsetter under Hesthaugvegen og i gaten gjennom Åsane sentrum. Her reguleres en sentral holdeplass ved et fremtidig torg.

Fra Åsane sentrum vil Bybanen bruke to minutter på strekningen videre til Nyborg, i egen bro over E39 og gjennom Forvasshaugen. Ved Liavatnet reguleres det to holdeplasser, Nyborg og Langarinden. Fra Langarinden går banen i tunnel til Vågsbotn. I Vågsbotn reguleres holdeplass med et større område avsatt til innfartsparkering og område for vogndepot, som alternativ til Åsane terminal.

Åsane sentrumHoldeplass i Åsane sentrum ligger nært fremtidig torg, kirke, videregående skole og idrettsanlegg. Holdeplassen ligger i en bilfri gate.

Reguleringsplanen bidrar til en helhetlig byutvikling i det sentrale Åsane. Planen tilrettelegger for kollektivtrafikk, sykkel- og gangtrafikk. Bybanen bidrar til at folk kan bruke Åsane på en ny måte, og reduserer den opplevde avstanden mellom holdeplassområdene. Holdeplassene har god kobling til eksisterende og fremtidig gang- og sykkelnett, og mulighet for kollektivbytte ved flere holdeplasser. Dette blir strukturerende for videre utvikling av Åsane bydel.

Det pågår planarbeid i Åsane sentrum for å transformere Åsane til et mer urbant og helhetlig bydelssenter. Nyborg skal også utvikles med flere boliger og funksjoner. Begge delområder er avhengig av gode transportløsninger, særlig for persontransport.

NyborgNyborg holdeplass ligger sentralt i fremtidig byutviklingsområde.

Tiltakene i planen vil gi en stor forbedring av kollektivtilbudet, gang- og sykkelnettet og trafikksikkerheten. Planen har også positive virkninger på byutvikling, byform og eksisterende grøntområder. Planen gir omfattende inngrep i jordressursene i Vågsbotn. Planen er i tråd med overordnede planer og strategier.

Les mer og se dokumentene i planforslaget for DS4 og de andre delstrekningene her.

Les mer om