Miljøløftet i Øygarden kommune

I handlingsprogrammet for Miljøløftet 2022–25 ligg det inne to byggeklare prosjekt, oppgradering av Grønamyrsveien og ny kulvert under Idrettsvegen. Det er også løyvd midlar til reguleringsplanar for Ågotnes miljøgate, og for Stovevatnet /parsell av Foldnesvegen. Dessutan ligg det midlar til prosjekt for sykkelparkering og uteleigeordning for syklar.

Gjennom byvekstavtalen er Øygarden sikra 425,7 mill. kroner til programområdetiltak og 35,4 millioner kroner i belønningsmidlar i perioden 2019-2029. Midlane er oppgitt i 2020-kr. og blir indeksregulerte. Byvekstavtalen sikrar også ekstra belønningsmidlar til Skyss (drift av kollektivtrafikk) som går til ruteproduksjon i heile avtaleområdet.

Prosjekt med finansiering i handlingsprogram        2022–2025

Kv1136 Sentrumsgate Grønamyrsvegen
Føremålet med prosjektet er å oppgradere Grønavegen til ein gatestruktur som gjer vegen sikrare og betre framkomeleg for gåande og syklande. Vegen utgjer ein viktig del av nord-sør-aksen som knyttar skule- og idrettsområde (Sotra Arena) saman med kollektivterminalen.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 58,1 mill. kroner.

Kv1146 Kulvert Idrettsvegen
Det skal byggast ein kulvert (gang- og sykkeltunnel) under Idrettsvegen i samband med busstopp langs vegen. Idrettsvegen er ein svært belasta veg med mykje tungtransport. Føremålet med kulverten er å betre framkomsten og tryggleiken mellom Straume sentrum og idretts-, skule- og industriområdet i Idrettsvegen. 

Finansiering gjennom Miljøløftet: 10,6 mill. kroner.

Reguleringsplan Fv561 Ågotnes Miljøgate
Dette er ein reguleringsplan for miljøgate og innfartsparkering i sentrum av Ågotnes, og eit mogleg nytt kollektivknutepunkt. Målet er å kople bustadområda Angeltveit/Landro, Valderhaug, Maggevarden og Ågotnes torg betre opp mot kollektivknutepunktet. I tillegg er det eit mål å auke intern mobilitet for syklande og gåande i  Ågotnes-området, med enklare tilgang til handel, skule, barnehage og  helse- og omsorgstenester. Miljøgata skal betjene intern/lokaltrafikk og kollektivtrafikk gjennom Ågotnes. Den inkluderer gang- og sykkeltrase for å styrke sambandet mellom aust (Kårtveitpollen) og vest (Kvednatunet) på Ågotnes. Miljølokk over ny fylkesveg vil inngå i planarbeidet, og vere kopla til miljøgata.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 4,2 mill. kroner.

Reguleringsplan Fv 209 Stovevatnet og parsell av Foldnesvegen
Dette er regulering av sentrumsområde i samsvar med områdeplan for Sotrasambandet, inkludert Foldnesvegen (frå Foldnes skule – Stovevatnet). Plassering av ny vidaregåande skule inngår i planarbeidet, i samsvar med vedtak i fylke om lokalisering. Ny kollektivterminal, regulert i områdeplan for Sotrasambandet inngår også. Dessutan ligg det inne ei regulering av ny gatestruktur og gang- og sykkelveg langs Foldnesvegen.

Formålet med prosjektet er å kople nordsida av Stovevatnet med dagens sentrum i sør. Det er sannsynleg at tiltaket vil bidra til reisande flyttar seg over på kollektiv, sykkel og gange. Ei samlokalisering av terminalbygg og ny vidaregåande skule vil gje eit mindre behov for skuleruter knytt til ny VGS på Sotra. Trafikktryggleiken rundt kollektivterminal vil verte betre enn i dag. Prosjektet vil bidra til å leggje til rette for ei høgare arealutnytting i sentrumsområdet på Straume. Det vil leggje til rette for at fortettinga på Straume vert knytt til kollektivknutepunktet, og redusere transportbehov med bil i området.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 4,2 mill. kroner.

Prosjekt «bysyklar» i regionsenteret
Øygarden kommune ønskjer å etablere ei utleigeordning av syklar i Straume-regionen, i samarbeid med fylket og Basecamp ( eit rus- og kriminalitetsforebyggande tiltak for ungdom mellom 13-25 år på Sartor Storsenter). Ein vil nytte ei enklare modell enn dei ordinære bysyklane, ved å bruke vanlege syklar og sykkelstativ. Syklane vert utstyrt med ein bluetootheining som kommuniserer med ein app på leigetakaren sin mobiltelefon. Løysninga tillet å etablere parkeringssoner på ulike målpunkt via geo-fencing. Planen er å etablere utleigeordninga gjennom to faser. Første fase vert å teste ut løysninga mellom Rådhuset og kystbygarasjen. Neste fase vert å rulle ut løysninga til fleire målpunkt.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 4,4 mill. kroner.

Prosjekt «sykkelparkering» i regionsenteret
Øygarden kommune skal ruste opp sykkelparkeringa på skular og offentlege institusjonar innanfor sykkelby-området (Litle-Sotra, Bildøy og Kolltveit). I  2017 vart det utarbeida ein rapport om kartlegging av sykkelbruk. I den kom det fram at tilgjenge på sykkelparkering for det meste var god, men at standarden var dårleg. I tillegg viste den at dei som ikkje hadde god tilgjenge på sykkelparkering også sykla sjeldnare. Øygarden kommune ønskjer derfor å ruste opp sykkelparkeringa for å følgje opp tidlegare arbeid og møte dei behova som vart vist til i rapporten. Området kring regionsenteret Straume har i tillegg store utfordringar med trafikkavviklinga og vi veit at det er mykje intern biltrafikk i området. Tiltaket vil derfor også vere eit tiltak for å få fleire til å velje sykkel som transportmiddel framfor personbil.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 800 000 kroner.

Foto i artikkel: Wikipedia/Cavernia 

Les fleire detaljar i prosjektportfolioen for Miljøløftet