De første trafikk- og inntektstallene er klare

De første trafikk- og inntektstallene fra ukene etter at de 15 nye bomstasjonene ble satt i drift, er klare. De foreløpige tallene viser at både inntekter og trafikktall samsvarer godt med prognosene som ble lagt til grunn for utvidelsen av antallet bomstasjoner.

I perioden 6.- 30. april passerte det totalt 230 000 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene i Bergen. Som følge av at påsketrafikken er lavere i byområder, har vi sett på dager i april utenom påsken. På disse dagene ligger trafikken på totalt 255 000 passeringer gjennom bomstasjonene. Dette samsvarer godt med det som ble lagt til grunn i prognosene.

I prognosene var det beregnet totalt passeringstall på 250 000 kjøretøy når de nye bomstasjonene ble satt i drift. Beregningene som ligger til grunn for prognosene inkluderer en trafikknedgang på 2 – 4 prosent i eksisterende bomstasjoner og 10 – 15 prosent i de nye bomstasjonene.

Inntektstall

Ferde har rapportert en beregnet passeringsinntekt for perioden 6.-30. april på 72 mill. kr. Det gir gjennomsnittlig inntekt per passering på kr 12,44. De rapporterte tallene fra Ferde for 6.-30. april tyder på at bompengeinntekten i Miljøløftet foreløpig er i tråd med det som ble lagt til grunn i finansieringsplanen.
 
Prognosene var om lag kr 12 etter at de nye bomstasjonene ble tatt i bruk. 
 
Vi har foreløpig ikke nok datagrunnlag til å svare på spørsmål om trafikkstrømmer. Det er behov for flere måneder med passeringsdata før en kan se effekter over tid. Miljøløftet vil følge utviklingen framover og holde styringsgruppen orientert om eventuelle trafikale effekter.