Planen for Bybanen til Åsane er vedtatt

Bystyret i Bergen vedtok 31. mai reguleringsplan for Bybanen til Åsane, forlenget Fløyfjellstunnel og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane.

Det vedtatte planforslaget for Bybanen til Åsane legger opp til en trase med 14 holdeplasser (se kart under). Reisetiden fra Torget til Åsane terminal vil bli cirka 17 minutter, og cirka 25 minutter til Vågsbotn. Det er beregnet at Åsanelinjen vil betjene rundt 60.000 reisende per døgn i 2040.

Sju reguleringsplaner

Traseen for Bybanen til Åsane er delt inn i fire ulike reguleringsplaner. I tillegg er det utarbeidet planforslag for sykkelløsning i Sandviken, forlengelse av Fløyfjellstunnelen og midlertidig anleggstunnel og bruk av "Saltimporttomten" i Sandviken som rigg- og anleggsområde. Alle disse syv sakene skal bystyret ta stilling til onsdag 31. mai.

 • Delstrekning 1 Kaigaten til Sandbrogaten er ca 1,6 km lang og viser løsningen gjennom sentrum og de tre holdeplassene Kaigaten, Torget og i Sandbrogaten. 
 • Delstrekning 2 Sandbrogaten til Eidsvågtunnelen er ca. 3,4 km lang, og har holdeplasser ved Sandviken kirke, Amalie Skrams vei, Sandviken sykehus og Norges Handelshøyskole (NHH).
 • Delstrekning 3 Eidsvågtunnelen til Tertneskrysset er ca.3,6 km lang, og har holdeplasser ved Eidsvåg og Tertneskrysset. I tillegg regulerer planforslaget omlegging av E39, hovedsykkelrute og gangforbindelser.
 • Delstrekning 4 Tertneskrysset til Vågsbotn er 4,1 km lang, og har holdeplasser ved  Åsane terminal, Åsane sentrum, Nyborg, Langarinden og Vågsbotn.
 • Delstrekning sykkel Festningskaien til Sandviksveien er ca. 1,7 km. lang, og legger til rette for et gjennomgående sykkeltilbud og oppgradert gangtilbud.
 • Delstrekning Fløyfjellstunnelen forlengelse til Eidsvåg,  frigir dagens E39 mellom Sandviken og Eidsvåg til bane, lokalveg, sykkelveg og fortau.
 • Fløyfjellstunnelen, rigg- og anleggsområde. Inneholder løsninger for hvordan overskuddsmasser fra tunnelene kan fraktes ut via sjøveien. Anleggstunnelen muliggjør også raskere gjennomføring av Fløyfjelltunnelens forlengelse og Bybanen til Åsane.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling punkt 1 med underpunkter, punkt 2 og innstillingens merknad. Innstillingens punkt 3 ble vedtatt med en endring (det var oppgitt feil paragraf., riktig er plan- og bygningslovens § 12-14). 

Bystyrets vedtak innebærer at alle de sju planene er vedtatt. Miljølokket over E39 i Eidsvåg skal finansieres med lokale midler, der de som har nytte av lokket, skal bidra til finansieringen. Tidligere reguleringsplan for Nordre innfartsåre til Bergen (Nygårdstangen-Eidsvåg) er samtidig opphevet.

Bystyret vedtok også følgende tilleggsforslag om å se på alternativer for Saltimport-området:

 • Reguleringen av Saltimport-området er avgjørende for å ikke forsinke arbeidet med bybanen til Åsane. Bystyret har stor forståelse for den svært vanskelige situasjonen nabolaget rundt Saltimport-området har stått i og vil måtte leve med dersom området brukes som rigg- og anleggsområde, og vil understreke at dette er et nødvendig og ikke et villet vedtak. Bystyret ber derfor byrådet gå i dialog med Statens Vegvesen for raskest mulig å få klarhet i aktuelle alternativ til Saltimport-området. 

  Dersom byrådet finner tilfredsstillende løsninger som ikke vesentlig forsinker fremdriften i prosjektet, skal byrådet snarest komme til bystyret med en sak om dette som også skal oppheve reguleringsvedtaket om Saltimport-området.

Bystyret vedtok dessuten to nye merknader: 

 • UMBY (Utvalg for miljø og byutvikling) ser behovet for forutsigbarhet i hvilke arealer som kan benyttes til uteservering. Bybanen sin plangrense omfatter imidlertid bare deler av torgområdet og det er behov for en helhetlig plan som inkluderer hele Torgarealet. UMBY ber derfor om at egnede arealer for uteservering som ikke kommer i konflikt med varelevering, ferdselssoner og siktsoner for kulturminner, kartlegges og innarbeides i det videre arbeidet med forprosjekt for Torget.
 • Bystyret ber byrådet i samarbeid med Vestland Fylkeskommune og Statens Vegvesen sikre medvirkning fra næringslivet i faseplanleggingen av anleggsarbeidet.

 

Se bystyredebatten på web-TV

Her kan du se bybanedebatten, samt voteringen over de ulike planene.
Detaljer i vedtaket vil du finne i protokollen som blir lagt ut noen dager etter møtet. 

TRASEEN: Kartet viser foreslått trase med 14 holdeplasser: Kaigaten, Torget, Sandbrogaten, Sandviken kirke, Amalie Skrams vei, Sandviken sykehus, NHH, Eidsvåg, Tertneskrysset, Åsane terminal, Åsane sentrum, Nyborg, Langarinden og Vågsbotn. Bilde: Bergen kommune

Mer informasjon

Sakene til bystyret 31. mai er klare 

Les tidligere omtale fra byrådets behandling

Les dokumentene i saken

Les mer om bybaneplanene og se skisser på Miljøløftet.no

Tekst: Ann-Kristin Loodtz og Anne K. Kringstad, Bergen kommune. Foto øverst i sak: Ann-Kristin Loodtz