Delstrekning 1 - Kaigaten til Sandbrogaten

Delstrekning 1 har tre holdeplasser og er ca. 1,6 km lang. Holdeplassene ligger i Kaigaten, på Torget og i Sandbrogaten.

Holdeplass Torget
Sentral holdeplass på Torget som betjener store deler av det historiske sentrum.

Se dokumentene i vedtatt plan for DS1 her.

Bybanen foreslås med flere sentrale holdeplasser som betjener sentrum og gir god fordeling av passasjerer mellom de ulike holdeplassene. Banetraseen starter i Kaigaten der banen fra sør og vest er etablert. Dagens endeholdeplass i Byparken erstattes av en holdeplass i Kaigaten ved Gulating. Denne holdeplassen blir felles for alle linjene i bybanenettet.

Banetraseen går videre til holdeplass på Torget, som ligger svært sentralt og vil betjene store deler av det historiske sentrum.

Banen fortsetter langs Bryggen til Sandbrogaten der en ny holdeplass etableres. Her kan bybanevogner snu når de kommer fra nord, og holdeplassen kan derfor fungere som endestopp ved større arrangement når banen ikke vil kjøre langs Bryggen og Torget. Fra Sandbrogaten går Bybanen nordover i tunnel, se reguleringsplan DS2.

Hovedsykkelruten etableres i hovedsak som sykkelfelt langs banetraséen gjennom sentrum. I sør kobles ruten på dagens trasé i Rasmus Meyers Allé. I nord fortsetter sykkelruten som sykkelfelt langs Festningskaien og Sjøgaten i reguleringsplan DSS.

Kaiområde langs Bryggen, sett fra
Nikolaikirkeallmenningen mot Rosenkrantztårnet

I flere av gatene der bane og sykkelruten etableres, vil det være forbudt for gjennomkjøring med privatbil. Dette sikrer god fremkommelighet for Bybanen og sykkel, og en mer oversiktlig trafikksituasjon enn i dag. I Christies gate etableres det sykkelveg på vestsiden av vegen for å unngå konflikt med bussholdeplassene som ligger langs Festplassen. Over Torget etableres en sykkelprioritert gate der syklister får prioritet foran busser, varelevering og eventuelle biler dersom Torget er åpen for gjennomkjøringstrafikk. Sykkelruten gir økt tilgjengelighet til bykjernen med sykkel, og et sammenhengende, gjennomgående tilbud for syklister.

Videoen viser Bybanen langs Bryggen i 2040, med 3 minutters frekvens (øverst), sammenlignet med dagens situasjon (nederst). Dagens situasjon er filmet 30. august 2022 klokken 15:55.

Bybanen representerer et arealeffektivt kollektivtilbud med høy kapasitet i og gjennom sentrum. Dagens sentrumsterminal for buss er viktig for det helhetlige kollektivtilbudet for Bergensområdet. Kollektivreisende gis mulighet til bytte buss-bane ved holdeplass i Kaigaten, båt-bane ved holdeplass Torget, samt dagens byttemulighet mot tog ved Nonneseter.

Det legges til rette for aktivering av sentrum og en god reiseopplevelse for kollektivpassasjerene. Bybanen knytter områdene nord, sør og vest sammen. Prosjektet styrker bymiljøet ved å gi god tilgjengelighet til sentrumskjernen, samt ved å tilføre kvalitet til omgivelsene ved holdeplassene. Byrommene langs banen rustes opp og får en ny belysning.

Gående, syklende og kollektivtrafikk er prioritert i sentrumsgatene. Omlegging av kjøremønster for privatbiler i gir en betydelig trafikkreduksjon i flere bygater. Varelevering ivaretas. Dette grepet fredeliggjør gatene og gjør areal tilgjengelig til kollektivtraséer, sykkeltilbud, fortau og byrom.

Der Bybanen etableres legges dagens infrastruktur under bakken om, for å sikre at banedriften ikke påvirkes ved senere vedlikehold. Ledningsnett og teknisk infrastruktur oppgraderes.

I reguleringsplanen er det arbeidet for å implementere de uavhengige, faglige anbefalingene for å ivareta verdensarven på en god måte. Dette er forklart nærmere i planmaterialet.

Les mer og se dokumentene i planforslaget for DS1 og de andre delstrekningene her.