Delstrekning 2 - Sandbrogaten til Eidsvågtunnelen

Delstrekning 2 er cirka 3,4 km lang. Det er fire holdeplasser på delstrekningen. Den ene holdeplassen, ved Sandviken kirke, er en underjordisk stasjon, mens holdeplassene ved Amalie Skrams vei, Sandviken sykehus og NHH, ligger i dagen. Ved Norges Handelshøyskole (NHH) legges det til rette for vendemulighet for banen.

Holdeplass NHHKollektivterminal ved NHH sikrer god overgang mellom bane og buss.

Se dokumentene i vedtatt plan for DS2 her.

Bybanetraseen for denne delstrekningen starter i sør med tunnel fra Sandbrogaten, via underjordisk stasjon ved Sandvikskirken, til Amalie Skrams vei. I Amalie Skrams vei går banen i en kort dagstrekning før den dukker ned i en ny tunnel under Munkebotn. Banen kommer ut i dagen ved Sandviken sykehus og følger Åsaneveien nordover, forbi NHH og videre til Eidsvågtunnelen der den fortsetter til delstrekning 3, DS3.

Hovedsykkelruten etableres som sykkelveg. I hovedsak går den langs veg/banetrase. I Åsaneveien mellom Glass Knag og Sandviken sykehus har syklister og fotgjengere gaten for seg selv.

Reguleringsplanen tilrettelegger for et kapasitetssterkt kollektivtilbud som betjener eksisterende boligområder, fremtidig byutviklingsområder og viktige områder i Sandviken. Etablering av bussterminal ved NHH vil sikre god overgang mellom bane og buss, og forbedret kollektivtilbud for beboere, ansatte og studenter.

Forlenget Fløyfjelltunnel fjerner motorvegtrafikken fra Ytre Sandviken. Planen sikre nye fotgjengerforbindelser på tvers i Sandviken. I tillegg vil planforslaget tilføre nye kvaliteter som vil gi bedre trivsel for gående langs Åsaneveien og Sandviksveien. Det etableres sammenhengende gangveg/fortau, nye torgområder, trær og grøntanlegg.

ÅsaneveienI Åsaneveien mellom Sandviken sykehus og Glass Knag går bilveg og bane i tunnel. Gående og syklende har gaten for seg selv.

I tillegg til bybane, gang og sykkel regulerer planen for DS2 også veger og nye ramper for Fløyfjelltunnelen i Sandviken.

Les mer og se dokumentene i planforslaget for DS2 og de andre delstrekningene her.

Les mer om