Delstrekning Fløyfjelltunnelen - forlengelse til Eidsvåg

Planforslag for delstrekning forlenget Fløyfjelltunnelen til Eidsvåg, er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Åsane.

DSF oversiktskart

Se dokumentene i vedtatt plan for DSF her.

Hensikten med tiltaket er å frigi dagens E39 mellom Sandviken og Eidsvåg til bane, lokalveg, sykkelveg og fortau. En flytting av gjennomgangstrafikken inn i forlenget Fløyfjelltunnel gir betydelig bedre forhold for myke trafikanter og reduserer støv og støy i Ytre Sandviken.

Det betyr også at forlenget Fløyfjelltunnel må ferdigstilles til Eidsvåg før man kan starte arbeidene med Bybanen på strekningen mellom Glass Knag og Eidsvåg.

Reguleringsplanen kan også gi mulighet for 2-veistrafikk i ett løp ved hendelser i Fløyfjelltunnelen, som vil bidra til å skjerme Bergen sentrum for gjennomgangstrafikk når ett av løpene i Fløyfjelltunnelen er stengt. Det forutsetter at man bygger med samme tunnelprofil for Fløyfjelltunnelen sør, et planarbeid som pågår i regi av Statens vegvesen. Denne planen er på høring nå.

Les mer og se dokumentene i planforslaget for DSF og de andre delstrekningene her. Delstrekning Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg ligger i sin helhet i vertikalnivå 1 under bakken / i fjell. Tunnelportaler og tunnelramper ved Glass Knag i Sandviken og i Eidsvåg er en del av reguleringsplanene for henholdsvis delstrekning 2 og delstrekning 3.

Les mer om