Trafikk- og inntektstallene fra juni og juli er klare

Tall fra Ferde viser at det i perioden 1. juni – 30. juni i gjennomsnitt passerte totalt 266 890 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene. I feriemåneden juli passerte det i gjennomsnitt 206 060 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene. Dette samsvarer godt med de årlige prognosene som ligger til grunn for Prop. 11.S (2017-2018) Finansiering av Bypakke Bergen.

Passeringstall

I prognosene var det beregnet totalt passeringstall på 250 000 kjøretøy per døgn når de nye bomstasjonene ble satt i drift. De foreløpige trafikktallene samsvarer godt med prognosen. Prognosen på 250 000 kjøretøy per døgn gjelder for hele året. Det er naturlig at trafikken varierer noe fra måned til måned.

Vi har foreløpig ikke nok datagrunnlag til å svare på spørsmål om trafikkstrømmer. Det er behov for flere måneder med passeringsdata før en kan se effekter over tid. Miljøløftet vil følge utviklingen framover og holde styringsgruppen orientert om trafikale effekter.

Inntektstall

Bompengeinntektene i Miljøløftet i år er i tråd med det som ble lagt til grunn i finansieringsplanen. Prognosene for gjennomsnittlig inntekt var om lag kr 12 per passering etter at de nye bomstasjonene ble tatt i bruk.

Ferde har rapportert en beregnet passeringsinntekt for perioden 1. juni – 30. juni på 99 mill. kr, og 82 mill. for perioden 1.juli – 31.juli.

Utvikling i andel elbiler

Etter at betaling for elbiler ble innført 6. april i år er andelen betalende elbiler rundt 21 prosent når det tas hensyn til timeregel.
 

Les mer