Flertall positive til bybane og kollektivprioritering

I en holdningsundersøkelse blant innbyggerne i Miljøløftet-kommunene er et flertall positive til kollektivløsninger som bybane, prioriterte kollektivfelt og nye hurtigbåtruter mellom Bergen og omegnskommunene.

Undersøkelsen ble gjort i desember 2021 blant 1800 innbyggere i Miljøløftet-kommunene. 600 av dem var fra Bergen, og 300 fra hver av omegnskommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden.

Stort flertall for kollektivprioritering

Et tema undersøkelsen spør om er hvilken holdning respondentene har til at kjørefelt omdisponeres til kollektivfelt på innfartsårene til Bergen. Her svarer 76 prosent at de er svært eller ganske positive til tiltaket. Denne holdningen er ganske lik i alle Miljøløftet-kommunene.

Positive til bybane, negative til bompengefinansiering

67 prosent er svært eller ganske positivt innstilt til Bybanen. Flest positive er det i Bergen med 74 prosent, men det er en klar overvekt av positivitet i alle Miljøløftet-kommunene.

Like stor er ikke entusiasmen for å finansiere Bybanen og andre kollektivtiltak med bompenger. Det er flertall for en slik finansiering blant respondentene i Bergen, hvor 53 prosent er ganske eller svært positive til dette. I de andre kommunene er en overvekt negative til dette, og totalt sett er 55 prosent av respondentene mot en slik finansiering.  

Ønsker seg mer hurtigbåt

Hele åtte av ti er positive til hurtigbåt mellom Bergen og omegnskommunene. Positiviteten er høy både i Bergen og i kommunene rundt. Klarest er flertallet for hurtigbåt mellom Bergen og kommunene Askøy og Alver. Men det er også en stor overvekt som ønsker hurtigbåt til Øygarden og Bjørnafjorden.

Et flertall har hørt om Miljøløftet, og de fleste er positive

Undersøkelsen spør også om kjennskapen til Miljøløftet i kommunene. Her er kjennskapen ganske jevnt fordelt. Seks av ti har hørt om Miljøløftet totalt sett. Lavest er kjennskapen i Bjørnafjorden med 56 prosent, høyest i Alver med 62 prosent.

Blant respondentene som har hørt om Miljøløftet er en overvekt positive. Høyest er positiviteten i Bergen, hvor 71 prosent er ganske eller svært positive til Miljøløftet. Lavest er den i Øygarden hvor 54 prosent er ganske eller svært positive.

For flere detaljer kan du se en presentasjon av undersøkelsen her:

Presentasjon holdningsundersøkelse (PDF)