Trafikk- og inntektstallene fra oktober er klare

Tall fra bompengeselskapet Ferde viser at det i perioden 1. oktober – 31.oktober i gjennomsnitt passerte totalt 260 000 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene. Dette samsvarer godt med de årlige prognosene som ligger til grunn for Prop. 11.S (2017-2018) Finansiering av Bypakke Bergen.

Passeringstall

I prognosene var det beregnet et gjennomsnitt på 250 000 kjøretøy per døgn når de nye bomstasjonene ble satt i drift. Det er naturlig at trafikken varierer noe fra måned til måned, så de foreløpige trafikktallene samsvarer godt med prognosen.

Inntektstall

Bompengeinntektene i Miljøløftet i år er i tråd med det som ble lagt til grunn i finansieringsplanen. Prognosene for gjennomsnittlig inntekt var om lag kr 12 per passering etter at de nye bomstasjonene ble tatt i bruk. I oktober var gjennomsnittlig inntekt per passering 12,32 kroner.
 
Ferde har rapportert en beregnet passeringsinntekt for perioden 1.oktober – 31. oktober på omlag 99 mill. kr.

Utvikling i andel elbiler

Etter 6. april regnes andel el-biler i Bergen som andel av betalende kjøretøy. Andelen el-biler var i oktober 23,4 prosent.
 
 

Les mer om